Oferta

GEO-BUD Łódź

KRÓTKIE TERMINY

WYSOKA JAKOŚĆ OPRACOWAŃ

NISKIE CENY

Wykonujemy:

w zakresie geologii inżynierskiej i geotechniki:

 • projekty robót geologicznych w zakresie geologii inżynierskiej,
 • opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, opinii geotechnicznych i opinii o warunkach gruntowo-wodnych,
 • opracowania geotechniczne między innymi dla potrzeb przydomowych oczyszczalni ścieków i budownictwa jednorodzinnego,
 • badania gruntów niezbędne do ustalenia parametrów geotechnicznych gruntów dla obliczeń posadowień fundamentów,
 • badania laboratoryjne gruntów,
 • badania zagęszczeń nasypów budowlanych, podsypek fundamentowych,
 • oceny stanu zagęszczenia nasypów,
 • wiercenia geologiczne,
 • sondowania dynamiczne i statyczne gruntu,
 • kompleksową obsługę geotechniczną podczas prowadzenia budowy,
 • konsultacje geotechniczne oraz ekspertyzy geotechniczne,
 • badania fundamentów istniejących budynków i sposób ich posadowienia,
 • raporty stateczności skarp i zboczy

w zakresie ochrony środowiska:

 • pobieranie prób gruntu i wody gruntowej, które następnie przekazywane są do laboratorium posiadającego akredytację PCA,
 • raporty stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego,

 • wszystkie opracowania wykonujemy również w języku angielskim
 • wstępne wyniki badań przesyłamy w wersji elektronicznej

Dokumentacje wynikowe wykonywane są w formacie A4. Zawierają plany sytuacyjne, tabele, wykresy oraz barwne karty otworów z opisem gruntów i przekroje geologiczno-inżynierskie lub geotechniczne.