Oferta

GEO-BUD Łódź

KRÓTKIE TERMINY

WYSOKA JAKOŚĆ OPRACOWAŃ

NISKIE CENY

Geologia inżynierska

 

„GEO-BUD” Zakład Usług Geologicznych zajmuje się wykonywaniem badań geologicznych mających na celu ocenę warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb posadowienia różnorodnych obiektów budowlanych.  Wyniki badań terenowych i laboratoryjnych stanowią podstawę do udokumentowania budowy i własności podłoża gruntowego.

 

Nasza firma sporządza opinie geotechniczne i dokumentacje geologiczno-inżynierskie ustalające geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, które wykonywane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” (Dz. U.:2012, poz. 463). Zgodnie z postanowieniami ww. rozporządzenia dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych należy opracować opinię geotechniczną. Dla obiektów budowlanych zaliczonych do drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej (oprócz opinii geotechnicznej) należy opracować dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii geotechnicznej dodatkowo należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.:2011, Nr 163, poz. 981).

 

 

Opinia geotechniczna

 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” (Dz. U.:2012, poz. 463) obliguje do wykonania opinii geotechnicznej dla inwestycji budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

 

W oparciu o opinię geotechniczną określa się kategorię geotechniczną obiektu, a także ustala się zakres niezbędnych badań geotechnicznych na terenie projektowanej inwestycji.

 

Opinia geotechniczna dla obiektów pierwszej kategorii geotechnicznej (w tym dla domów jednorodzinnych) jest dokumentem koniecznym w uzyskaniu pozwolenia na budowę. W przypadku obiektów drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej, oprócz opinii geotechnicznej, wykonuje się dokumentacje badań podłoża gruntowego lub dokumentacje geologiczno-inżynierską.

 

 

 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

 

Podstawą prawną wykonania dokumentacji badań podłoża gruntowego jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” (Dz. U.:2012, poz. 463). Głównym celem dokumentacji jest określenie rodzaju gruntów, cech wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntów, przestrzennej zmienności gruntów, stateczności wykopów i nasypów. Badania te określają także poziom i właściwości wody gruntowej.

 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego (wraz z opinią geotechniczną) dla większości projektowanych inwestycji budowlanych jest wystarczającym opracowaniem do uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku obiektów zaliczanych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii, należy sporządzić dokumentację geologiczno-inżynierską.

 

 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska

 

W przypadku występowania skomplikowanych warunków gruntowych wykrytych podczas badań geologicznych (trzecia kategoria geotechniczna oraz druga kategoria w złożonych warunkach gruntowych) sporządza się dokumentację geologiczno-inżynierską zgodnie z obowiązującym Prawem Geologicznym i Górniczym i dokumentację badań podłoża gruntowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” (Dz. U.:2012, poz. 463). Obie dokumentacje zawierają podobne elementy, jednak dokumentacja geologiczno-inżynierska zawiera prognozę wpływu inwestycji na środowisko oraz opis procesów geodynamicznych, jeśli takie występują na danym terenie. Różnicą jest konieczność urzędowego zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

 

Dokumentację geologiczno-inżynierską sporządza się w oparciu o zatwierdzony projekt robót geologicznych, który jest dokumentem zawierającym dane o projektowanej inwestycji budowlanej, jej rodzaju, wielkości, sposobu i głębokości posadowienia oraz zakres prac terenowych (ilość, lokalizację i głębokość wierceń oraz sondowań) i laboratoryjnych. Od dnia złożenia projektu w urzędzie do jego zatwierdzenia mija zazwyczaj 30 dni. Po otrzymaniu decyzji należy złożyć informacje o zamiarze przystąpienia do prac terenowych, można je rozpocząć 14 dni od daty złożenia informacji. W praktyce, od dnia złożenia projektu robót geologicznych do dnia otrzymania zatwierdzonej dokumentacji geologiczn-inżynierskiej upływają 3 miesiące.

 

 

Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej:

  • Opracowanie projektu robót geologicznych – od 400 zł  wzwyż

  • Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej– cena zależna jest od wielkości zlecenia

 

Tłumaczenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na język angielski – 700 zł

*Wszystkie podane ceny to ceny netto (należy doliczyć 23% VAT).

 

Jeśli chcieliby Państwo zamówić lub dowiedzieć się więcej o badaniach geotechnicznych gruntu  prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny. Nasi specjaliści pomogą Państwu dopasować zakres badań do konkretnej inwestycji.